மலருக்கு மரணம்


உன்னை கண்டதும்
காதல் மலர்ந்தது …..
மலருக்கும் மரணம் உண்டு
என நீ நிருபித்துவிட்டாய்
மலர்ந்த காதல் இப்பொது வாடுகின்றது…..

2 thoughts on “மலருக்கு மரணம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s