எனது முதல் கவிதை …..


Its very difficult to type in TAMIL thats why uploaded photo from my Diary……

4 thoughts on “எனது முதல் கவிதை …..

  1. Vikram says:

    Machi Kavithaiya yanda airla waterla heartla lam eludura??? Paperla eluduna appadiyae irrukum…Notepadla eluduna Hard drivela irrukum…..adtha attach panni adavadu ponnuku fwd panna reply kedikum!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s